nemčina

Camus konnte sich aber auch – ebenso wie Nietzsche – nicht mit einer linearen Transzendenz einverstanden erklären; eine Kunst, die ihr Ideal des Schönen in einem utopischen Endzeitzustand unüberbietbarer Vollkommenheit hat, wäre nut wieder eine andere Art von Betrug. Im Unterschied zu Nietsche will Camus aber dennoch am Begriff der Transzendenz festhalten, am Begriff einer „lebendigen Transzendenz“, wie er sagt, die im Sinne einer horizontalen Transzendenz aufzufassen ist. Camus benötigt diesen Begriff, weil sein unverrückbarer Standort der der Revolte ist, und die Revolte ist ja eine Transzendenzbewegung, insofern das Nein zu dem, was ist, eine Distanz schafft. Ein Abstandnehmen von den Existenzbedingungen, unter denen der Sinnanspruch des Menschen ins Leere geht. Die positive Seite dieser Distanzierung besteht jedoch darin, daß der andere Mensch als Mitmensch in den Blick gerät und damit die Möglichkeit des Zusammenschlusses aller an der conditio humana Leidender zu einer Gemeinschaft, die als bollwerk gegen das Absurde eine „Solidarität der Kette“ (R 227) bildet – und damit jenen lenbendigen Horizont schafft, innerhalb desse nur das gilt, was den Zusammenhalt der menschlichen Glieder der Kette stärkt: Brüderlichkeit, Verringerung des Leids, Nächsten-Liebe. Entsprechend kann die Aufgabe der Kunst für Camus nicht in einer realistischen Abbildung der Faktizität bestehen, denn: „Die Elemente der Wirklichkeit ohne jede Auswahl wiedergeben, hieße... die Schöpfung unfruchtbar wiederholen“ (R 219). Es würde sich um eine Kunst ohne Transzendenz und somit ohne Schönhet handeln, die den Namen Kunst gar nicht verdient. Dem Künstler, wie Camus ihn versteht, obliegt es ein Werk zu schaffen, das eine nach Maßgabe des durch die Revolte entdeckten Wertes der Solidarität korrigierte Welt erstehen läßt (R 213). Im Kunstwerk wird eine andere Welt sichtbar – keine jenseitige, überirdische, sonder eine durch und durch menschliche Welt, deren Schönheit vergänglich ist wie die Menschen, die durch Bejahung des Lebens in seinen vielfältigen Gestalten für den Erhat der Kette sorgen.

slovenčina

Ale Camus - podobne ako Nietzsche - nemohol súhlasiť s lineárnou transcendenciou; umenie, ktoré má svoj ideál krásneho v utopickom stave konečnej doby neprekonateľnej dokonalosti, by bolo iba ďalším druhom klamu. Na rozdiel od Nietscheho sa chce Camus stále držať konceptu transcendencie, konceptu „živej transcendencie“, ktorý treba chápať v zmysle horizontálnej transcendencie. Camus potrebuje tento výraz, pretože jeho nepohyblivé miesto je v mieste revolty a revolta je pohybom transcendencie, pokiaľ nie k tomu, čo je, vytvára vzdialenosť. Dištancovanie sa od podmienok existencie, za ktorých je nárok človeka na zmysel neúčinný. Pozitívna stránka tohto dištancovania však spočíva v tom, že druhá osoba sa dostáva do centra pozornosti ako ľudská bytosť, a teda v možnosti zjednotiť všetkých, ktorí trpia na ľudský stav, aby vytvorili spoločenstvo, ktoré ako hrádza proti absurdné, je „solidarita reťazca“ (R 227) - a tak vytvára ten životný horizont, v rámci ktorého platí iba ten, ktorý posilňuje súdržnosť ľudských článkov v reťazci: bratstvo, znižovanie utrpenia, susedská láska.Preto pre Camusa nemôže úloha umenia spočívať v realistickom znázornení vecnosti, pretože: „Reprodukovať prvky reality bez akejkoľvek selekcie by znamenalo ... sterilné opakujúce sa stvorenie“ (R 219). Bolo by to umenie bez transcendencie a teda bez krásy, ktoré si nezaslúži názov umenie. Je na umelcovi, ako mu rozumie Camus, aby vytvoril dielo, ktoré umožní vznik sveta, ktorý bol opravený v súlade s hodnotou solidarity objavenou revoltou (R 213). V umeleckom diele sa stáva viditeľným iný svet - nie nadpozemský, nadprirodzený, ale úplne ľudský svet, ktorého krása je pominuteľná ako ľudia, ktorí sa potvrdením života v jeho rôznych podobách starajú o reťaz.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)