nemčina

Camus hat sich schon sehr früh, im Alter von I9 Jahren, in einem Essay über die Musik mit Nietzsches ästhetik beschäftigt.Vor allem die in der ,,Geburt der Tragödie" entwickelten Prinzipien des Apollinischen (Poesie, Mythos) und des Dionysischen (Musik, Tanz) interessieren ihn, weil sie etwas Wesentliches über die in sich zerrissene Natur des Menschen - für den repräsentativ der Typus des Griechen steht – aussagen (EJ I58 f.). Die Kunst, von Nietzsche ,,als die eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen" bestimmt (GT 17), läßt diesen selber zum Kunstwerk werden (GT 30), und ,,nur als aesthetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertig“ (GT 47). Dies gelingt jedoch nur, wenn das individuierende, rationale, apollinische Prinzip in der dionysischen Ekstase überwunden bzw. in der Empfindung des Schönen aufgelöst wird, so daß das analysierende Denken in einem ganzheitlichen Fühlen aufgehoben ist. Der junge Camus schloß sich dieser These an (EJ I75), hegte jedoch bereits gewisse Zweifel an Nietzsches Wilenslehre (EJ I73), in der er einen Widerspruch zur ekstatischen Hingabe an das Leben zu entdecken meinte. Der Camus des Homme révolté versucht zu zeigen, weshalb es Nietzsche nicht gelungen ist, die Revolte für die Kunst fruchtbar zu machen, da er sie in den Dienst der übermeschen stellte. ,,Nietzsche konnte jedoch Transzendenz, die moralische oder göttliche, mit der Bemerkung abweisen, sie ermuntere zur Verleumdung dieser Welt und des Lebens. Aber es gibt vielleicht eine lebendige Transzendenz, die die Schönheit verheißt, welche diese sterbliche und begrenzte Welt lieben und jeder anderen vorziehen läßt. Die Kunst führt uns so zu den Ursprüngen der Revolte" (R 2og). Camus lehnt wie Nietzsche alle Formen einer vertikalen Transzendenz ab und damit auch eine Kunst, deren Ideal ein für Menschen unerreichbares überempirisches oder außerweltlich Schönes ist.

slovenčina

Camus sa Nietzscheho estetikou zaoberal veľmi skoro, vo veku 19 rokov, v eseji o hudbe. Predovšetkým ho zaujímajú princípy apolónskeho (poézia, mýtus) a dionýzskeho (hudba, tanec), pretože hovoria niečo podstatné o narušená povaha človeka - pre ktorú je grécky typ reprezentatívny - (EJ I58 f.). Nietzscheho umenie „určené ako skutočne metafyzická činnosť človeka“ (GT 17) umožňuje, aby sa stalo samotným umeleckým dielom (GT 30 ) a „existencia a svet sú večne odôvodnené iba ako estetický jav“ (GT 47). To sa však podarí iba vtedy, ak sa individualizačný, racionálny apolónsky princíp prekoná v dionýzovskej extáze alebo sa rozpustí v pocite krásna, takže analyzujúce myslenie je pozastavené v holistickom pocite. Mladý Camus súhlasil s touto tézou (EJ I75), už však mal určité pochybnosti o Nietzscheho doktríne o Wilensovi (EJ I73), v ktorej veril, že zistil rozpor s extatickou oddanosťou životu.Camus des Homme révolté sa snaží ukázať, prečo sa Nietzscheovi nepodarilo uskutočniť revoltu plodnú pre umenie, pretože ju dal do služieb übermeschenu. „Nietzsche by však mohol odmietnuť morálnu alebo božskú transcendenciu s poznámkou, že to povzbudilo ohováranie tohto sveta a života. Ale možno existuje živá transcendencia, ktorá sľubuje krásu, ktorá robí tento smrteľný a obmedzený svet láskou a dáva prednosť všetkým ostatným. Umenie nás tak vedie k počiatkom revolty. “(R 2og). Rovnako ako Nietzsche, aj Camus odmieta všetky formy vertikálnej transcendencie, a teda aj umenie, ktorého ideálom je nadmerne empirická alebo nadpozemská krása, ktorá je pre človeka neprístupná.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)